Project of Jingbo’s HZAU BioNLP lab

Project Vision

BioNLP resource construction

Data fusion of BioNLP and bioinformatics

Algorithm development


Main project members (in alphabetical order): Mina Gachloo, Panzhong Lu, Qi Luo, Xiaohang Ma, Shanghui Nie, Sizhuo Ouyang, Xuan Qin, Zhixue Shen, Yuxing Wang, Yuxin Ren, Xinzhi Yao, Sheng Zhang, Kaiyin Zhou, Xingyu Zhou.


Lit-Evi (aka., 利特维), a website to visualize the text-mined literature evidence. https://hzaubionlp.com/lit-evi/

(Started from 2020)

Main project members (in alphabetical order): Sizhuo Ouyang, Qianqian Peng, Xinzhi Yao, Xingyu Zhou.


RTO, an ontology for rice trait. https://hzaubionlp.com/gene-to-trait-rice/

(Started from 2019)

Main project members (in alphabetical order): Qidong Deng, Yun Liu, Yusha Liu, Xinchen Ma, Qianqian Peng, Yufei Shen, Xinzhi Yao


Links to lab projects:

▶ BioNLP 新手通道

▶ 课题组组员通道 (隐藏)

▶ 课题组课题页

%d bloggers like this: